Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

slomiak
10:57
Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viadojenka dojenka
slomiak
10:57

July 26 2018

slomiak
13:49
1524 522c 390
11:05
6358 ee1f 390
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
slomiak
09:00
5349 df31 390

July 14 2018

slomiak
19:55
Pytasz, czy cię kocham. Nie, nie, nie - absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem. I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaidosk8 idosk8
slomiak
19:23
3693 9b32 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialubiew0 lubiew0
slomiak
19:23
2045 4fbf 390
Reposted fromoskus oskus vialubiew0 lubiew0
slomiak
19:21
8861 956c 390
slomiak
19:19
4297 2e21 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadojenka dojenka

July 01 2018

slomiak
19:22
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
slomiak
19:22

June 26 2018

slomiak
12:43

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viaiblameyou iblameyou

June 15 2018

slomiak
06:29
4258 5ac5 390

June 12 2018

slomiak
12:59
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka
slomiak
12:50
slomiak
06:44
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viadojenka dojenka
slomiak
06:44
6725 88c7 390
Reposted fromBubblegum Bubblegum viaiblameyou iblameyou

June 11 2018

slomiak
08:27
7268 34bc 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viaiblameyou iblameyou

June 09 2018

18:05
0695 5e7c 390

dappermouth:

You felt alive here–fearful and wild and beautiful.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl