Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

slomiak
17:59
7881 f89b 390
Reposted fromfungi fungi viailovegreen ilovegreen
slomiak
17:00
6014 2972 390
slomiak
16:52
1505 9862 390
Reposted frommindtrap mindtrap viafridaysister fridaysister

August 20 2017

slomiak
16:56

August 18 2017

slomiak
15:05
1586 ee65 390
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaismo ismo
slomiak
15:03
15:03
4214 9ed9 390

mostlyitaly:

Window view on Bologna (Emilia-Romagna, Italy) by Marco Wei

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaiblameyou iblameyou

August 14 2017

slomiak
14:35
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
slomiak
14:33
4948 fbec 390
Reposted frompoisonedivy poisonedivy vianieprzytomny nieprzytomny
slomiak
14:33
0408 fda2 390
Reposted frompixielark pixielark vianieprzytomny nieprzytomny
slomiak
14:33
Reposted fromgabor gabor viadojenka dojenka
14:29
slomiak
14:29
5228 945c 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaiblameyou iblameyou
14:28
1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
slomiak
14:27
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou

August 05 2017

slomiak
05:33

August 03 2017

slomiak
13:11
6774 2c6d 390
Reposted fromvandalize vandalize viameadowlarks meadowlarks

August 02 2017

slomiak
23:00
0947 71c9 390
Reposted fromgingillo gingillo viazonakmicica zonakmicica
slomiak
22:59
3618 4d78 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viazonakmicica zonakmicica
slomiak
21:42

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl